צימר

 1. כיסוי אובדן ונזק שנגרם למבנה ולרכוש הנמצא בצימר

 2. כיסוי נזק לרכוש האורחים בעת שהיתם בצימר

 3. כיסוי לכספי העסק וכספי האורחים

 4. ביטוח אובדן הכנסות במקרה של אירוע ביטוחי

 5. ביטוח רכוש בזמן העברתו

 6. ביטוח לציוד אלקטרוני

 7. ביטוח חבות מעבידים – מעל 3 עובדים

 8. ביטוח חבות כלפי צד שלישי

 9. ביטוח תאונות אישיות

 10. הרחבה של סכום הביטוח לכל אחד מהכיסויים תמורת פרמיה נוספת

 11. סיכוני צד שלישי בגין בריכת שחיה

* בכפוף לתנאי הפוליסה